Regulamin

Regulamin programu lojalnościowego WARMIA PARK Club 

§ 1 Definicje

Dodatkowy nocleg – przedłużenie pobytu będące efektem sumy rabatów uzyskanych w ciągu siedmiu dni pobytu do wykorzystania na pobyt indywidualny dla Uczstnika programu (przy następnych pobytach w Hotelu Termy Medical WARMIA PARK).

Duplikat – osobista Karta identyfikacyjna z przyznanym Uczestnikowi programu unikalnym numerem, wydana na jego wniosek w przypadku utraty lub zniszczenia Karty Programu lojalnościowego WARMIA PARK Club.

Elektroniczny formularz zgłoszeniowy – dokument na stronie www.warmiaparkclub.pl, według ustalonego wzoru, w którym Gość zgłasza chęć swojego uczestnictwa w Programie lojalnościowym WARMIA PARK Club, podaje swoje dane osobowe i in. dla celów udziału w programie oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

Formularz zgłoszeniowy – dokument, który Uczestnik programu podpisuje w Punkcie odbioru Karty, potwierdzając jej otrzymanie.

Hotel – Hotel Termy Medical WARMIA PARK zlokalizowany w miejscowości Pluski, ul. Pluszna 36, 11-034 Stawiguda.

Karta – osobista Karta identyfikacyjna z przyznanym Uczestnikowi programu unikalnym numerem.

Konto – indywidualne Konto w systemie hotelowym Termy Medical WARMIA PARK, na którym Uczestnik programu gromadzi wykorzystane noclegi.

Organizator programu – Abakus Wood Pol Wieczorek – Skumbin Sp.j. z siedzibą w Olsztynie, ul. Kołobrzeska 3.

Pobyt indywidualny – minimum 1-noclegowy pobyt w Hotelu Termy Medical WARMIA PARK, zgodnie z cennikiem indywidualnym (nie dotyczy terminów ofert specjalnych w tym pakietów SPA).

Pracownik - pracownik firmy Abakus Wood Pol Wieczorek – Skumbin Sp.j. – osoba fizyczna zatrudniona w ww. firmie.

Punkt odbioru – recepcja Hotelu Termy Medical WARMIA PARK.

Noclegi – liczba Noclegów przyznawana Uczestnikowi programu za korzystanie z każdej oferty noclegowej Hotelu Termy Medical WARMIA PARK, gromadzone w systemie hotelowym Termy Medical WARMIA PARK.

Uczestnik programu – osoba fizyczna korzystająca z usług noclegowych oferowanych przez Hotel Termy Medical WARMIA PARK, biorąca udział w programie lojalnościowym WARMIA PARK Club - posiadacz Karty WARMIA PARK Club.

WARMIA PARK Club – program lojalnościowy polegający na oferowaniu biorącym w nim udział Uczestnikom możliwości korzystania z dodatkowego noclegu. Uczestnik programu posiadający Kartę WARMIA PARK Club otrzymuje specjalne oferty na usługi hotelu Termy Medical WARMIA PARK dostępne tylko dla posiadaczy Kart.

§ 2 Warunki przystąpienia do WARMIA PARK Club

 1. W Programie lojalnościowym WARMIA PARK Club mogą wziąć udział osoby fizyczne powyżej 18 roku życia i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, niezależnie od tego, czy osobiście uiszczają odpłatność za usługi Hotelu, czy też usługi te są opłacane przez inne podmioty.
 2. Program nie dotyczy pobytów grupowych i konferencyjnych.
 3. W Programie WARMIA PARK Club nie mogą uczestniczyć Pracownicy Organizatora programu.
 4. Warunkiem korzystania z uprawnień wynikających z faktu uczestnictwa w WARMIA PARK Club jest brak zaległych płatności na rzecz Organizatora programu.
 5. Usługi Hotelu, z których Uczestnik korzystał przed przystąpieniem do WARMIA PARK Club, nie mogą zostać zaliczone na poczet Konta Uczestnika programu.

§ 3 Przystąpienie do WARMIA PARK Club

 1. Do WARMIA PARK Club można przystąpić poprzez wypełnienie Elektronicznego formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej www.warmiaparkclub.pl. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość wypełnienia Formularza zgłoszeniowego w Punkcie odbioru.
 2. Przy wypełnianiu Elektronicznego formularza zgłoszeniowego Uczestnik programu wybiera indywidualne login i hasło. Hasło może zostać zmienione przez Uczestnika programu w każdej chwili.
 3. Uczestnik przystępuje do programu w chwili podpisania Formularza zgłoszeniowego.
 4. Podanie danych osobowych w Elektronicznym formularzu zgłoszeniowym jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w programie WARMIA PARK Club i równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zbieranie i przetwarzanie przez Organizatora zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29. sierpnia 1997 r. (Dz. U. nr 133 poz. 883).
 5. Dane osobowe służyć będą Organizatorowi w celach:
  a. związanych z realizacją programu WARMIA PARK Club,
  b. przesyłania drogą pocztową oraz elektroniczną informacji marketingowych na adres e-mail wskazany w Elektronicznym formularzu zgłoszeniowym, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 26. sierpnia 2002 r. (Dz. U. nr 144 poz. 1204),
  c. tworzenia statystyk i raportów dotyczących profilu użytkowników witryny firmowej WARMIAPARK.pl oraz Newslettera.
 6. Uczestnik programu ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz ich poprawiania.
 7. Uczestnik programu WARMIA PARK Club jest odpowiedzialny za poinformowanie o wszelkich zmianach w adresie, zmianie nazwiska oraz innych zmianach, mogących mieć wpływ na uczestnictwo w programie.
 8. Organizator programu nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych, w szczególności danych adresowych w Elektronicznym formularzu zgłoszeniowym.
 9. Następnego dnia po wypełnieniu Formularza zgłoszeniowego i potwierdzeniu informacji w nim zawartych, Uczestnik programu otrzymuje bezpłatnie Kartę w Punkcie odbioru.
 10. Przy odbiorze Karty Uczestnik programu jest zobowiązany do złożenia własnoręcznego podpisu na Formularzu zgłoszeniowym.

§ 4 Naliczanie Noclegów na Koncie

 1. Uczestnik programu zbiera Noclegi za osobiste korzystanie z usług noclegowych Hotelu.  
 2. Noclegi są  przydzielane osobie mieszkającej w Hotelu. W przypadku kilku osób zameldowanych w 1 pokoju, Nocleg zostanie przydzielony 1 osobie (wybranej przez Gości).
 3. Zebrane Noclegi nie mogą być przekazywane na Konto innego Uczestnika programu.
 4. Za zebrane Noclegi Uczestnik programu nabywa prawo do Dodatkowego noclegu na zasadach określonych niniejszym Regulaminem. W przypadku pokoju wieloosobowego prawo do Dodatkowego noclegu ma tylko posiadacz Karty.
 5. Po wykorzystaniu 7 Noclegów w Hotelu Termy Medical WARMIA PARK system hotelowy nalicza 1 Dodatkowy nocleg w Hotelu. Po naliczeniu Dodatkowego noclegu liczba Noclegów zbierana jest od początku.
 6. Dodatkowy nocleg można zrealizować dopiero przy kolejnych pobytach w Hotelu Termy Medical WARMIA PARK. Dodatkowy nocleg dotyczy indywidualnego pobytu 1 osoby - Uczestnika programu.
 7. Dodatkowy nocleg wynikający z Konta Uczestnika programu nie łączy się w żaden sposób z ofertami specjalnymi Hotelu (w tym pakietami SPA).
 8. Nocleg nie jest doliczany do Konta Uczestnika w przypadku rezerwacji dokonywanych  przez pośredników oraz przy korzystaniu z cen grupowych.  
 9. Dodatkowego noclegu nie można przekazać osobom trzecim.
 10. Dodatkowe noclegi podlegają sumowaniu. Dodatkowego noclegu nie trzeba wykorzystać przy kolejnym pobycie w Hotelu. Jednorazowo można wykorzystać kilka Dodatkowych noclegów w Hotelu.
 11. Przy dokonywaniu rezerwacji telefonicznie, e-mailowo lub poprzez stronę internetową www.warmiapark.pl należy podać numer Karty. Dodatkowo podczas meldunku w Hotelu Karta musi być każdorazowo okazywana w recepcji Hotelu.
 12. Noclegi zostaną dodane do Konta Uczestnika programu dnia następującego po dokonaniu zapłaty za usługę.
 13. Istnieje możliwość sprawdzenia stanu Konta Uczestnika. W tym celu prosimy o kontakt pod adresem e-mail: recepcja@warmiapark.pl.
 14. W celu sprawdzenia danych Uczestnik programu może zostać poproszony o okazanie dokumentu tożsamości.
 15. Konto Uczestnika programu może zostać zablokowane, jeśli Organizator programu uzna to za konieczne dla ochrony przed nadużyciami.

§ 5 Karta WARMIA PARK Club

 1. Kartę WARMIA PARK Club może uzyskać każdy chętny.
 2. Uczestnik programu posiadający Kartę WARMIA PARK Club otrzymuje specjalne oferty na usługi Hotelu Termy Medical WARMIA PARK dostępne tylko dla posiadaczy Kart.
 3. Karta jest imienna – zbierać, bądź odebrać Dodatkowy nocleg może tylko właściciel Karty.
 4. Stały Rabat na karcie Warmia Park Club nie łączy się z innymi ofertami specjalnymi hotelu, w tym z rabatami w rezerwacji online.

§ 6 Ważność Kart

 1. Karta może być używana wyłącznie przez Uczestnika programu, któremu została wydana.
 2. Uczestnik programu ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprawidłowe używanie swej Karty, w tym używanie przez osoby nieuprawnione.
 3. Uczestnictwo w programie WARMIA PARK Club przewidziane jest na okres 18 miesięcy z możliwością przedłużenia. Warunkiem przedłużenia przynależności jest skorzystanie z usług Hotelu w przeciągu 18 miesięcy od daty ostatniego zakupu. Kolejne okresy udziału w programie liczone są co 18 miesięcy od ostatniego zakupu. Po upłynięciu terminu 18 miesiące nie korzystania z usług noclegowych liczba dotychczas zgromadzonych Noclegów zostanie automatycznie wyzerowana.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia Konta Uczestnika programu, którego Karta straciła ważność.

§ 7 Utrata Karty

 1. W sytuacji zagubienia lub kradzieży Karty Uczestnik programu zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Hotelu:
  a. pocztą elektroniczną na adres: recepcja@warmiapark.pl lub
  b. telefonicznie pod numerem telefonu: 89-519-53-00 lub
  c. osobiście w recepcji Hotelu.
 2. Na wniosek Uczestnika programu może mu zostać wydany Duplikat utraconej lub zniszczonej Karty w ciągu 30 dni od złożenia wniosku. Z tytułu wydania Duplikatu Uczestnik programu ponosi opłatę w wysokości 50 PLN.
 3. W przypadku zagubienia lub zniszczenia Karty punkty znajdujące się na Karcie uczestnika zostaną przeniesione na Duplikat po weryfikacji danych Uczestnika programu. Weryfikacja będzie polegać na okazaniu stosownych dokumentów tożsamości.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie. Nowy Regulamin wchodzi w życie w momencie jego publikacji na stronie internetowej. Użycie Karty przez Uczestnika programu po wprowadzeniu zmian oznaczać będzie akceptację zmian.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia programu bez podawania przyczyny. Jednocześnie zobowiązuje się do podania informacji na stronie www.warmiaparkclub.pl na 3 miesiące przed zakończeniem programu. Wszystkie zamówienia dokonane przed tym okresem będą zrealizowane na warunkach obowiązujących w momencie składania zamówienia.

Dyrekacja hotelu
Termy Medical WARMIA PARK****
 

Pliki do pobrania:

pdf

Regulamin WARMIA PARK Club

(98 kb)